عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافت - کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
سرویس اقتصادی - رئیس کل بانک مرکزی نوشت: عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: مقررات مورد نظر برای تسهیل برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید.

عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته  و نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی  تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.

در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت شده است.

نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد.

عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافت - کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز