دست فروشی قهرمان جودوی جهان  -  مسئولان می آیند و عکس یادگاری می گیرند!
سرویس مجله - مدتی پیش بود که فیلم میوه‌فروشی مسعود رستگار قهرمان جودوی جهان در فضای مجازی حسابی جنجال به راه انداخت و باعث شد مسئولین قول‌هایی را برای حل مشکل این ورزشگاه مطرح کنند؛ قول‌هایی که البته گویا تنها در حد حرف باقی مانده است.
اخبار گوناگون در برخط