تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی
سرویس عکس - یک سالن تئاتر در قاهره پایتخت مصر برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا از تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی روی صندلی های سالن نمایش استفاده کرده است.

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

تصاویر - فاصله گذاری اجتماعی با تصاویر بازیگران و خوانندگان قدیمی

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز