سرویس برخط پلاس - در برنامه شب آهنگی سینا درخشنده را نیز مانند سایر مهمانان ترساندند، اما ترس سینا درخشنده بسیار شدیدتر بود و باعث واکنش جالبتری از سوی مهمان برنامه شد، این بخش خنده دار برنامه را در مشاهده فرمائید.