رئیسی:  تورم در 8 سال اخیر بیش از 300 درصد زیاد شده  -   آنهایی که فساد انجام دادند جایگاهی در دولت ندارند
سرویس سیاسی - رئیسی در مناظره سوم گفت: تمامی قراردادها، عملکرد شرکت‌ها و مدیران دولتی باید در سامانه‌ای به طور شفاف برای مردم منتشر شود.  باید تحول در ساختارها خصوصا در نظام بانکی، صورت گیرد. باید از فعالیت‌های غیرمولد جذابیت زدایی کرد.  گرانی و گران سازی باید کنترل شود.