تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا
سرویس سیاسی - مراسم دیدار صمیمانه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با هیئت علمی و فرهنگی دانش آموزان نخبه کشور ونزوئلا صبح دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ در اردوگاه باهنر برگزار شد.

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

تصاویر - دیدار وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان نخبه ونزوئلا

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط