ویدئو  -  مدیرعامل سازمان بهشت زهرا:  شرایط بهشت زهرا غیر قابل تصور است  -  دیگر سن مطرح نیست
سرویس اجتماعی - سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران گفت: سن و سال اصلا مطرح نیست و تعداد متوفی خیلی زیاد است.
اخبار گوناگون در برخط نیوز