10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید
سرویس اجتماعی - پراید با یک سرنشین در جاده جیرنده لوشان در محدوده (محدوده خلوشت معدن) سقوط کرد. ...

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا - یک دستگاه خودروی پراید از سمت جیرنده به لوشان درحال حرکت بوده است؛ که از جاده منحرف و از پرتگاه به داخل دره سقوط می کند که بطور معجزه آسایی راننده زنده می ماند و فقط آسیب جزیی می بیند و توسط اهالی خلوشت از داخل خودرو رهاسازی می گردد.

نجات معجزه آسای خانم راننده در جاده عمارلو

و تلاش کارکنان بخشداری و سایر ادارات و نهادهای بخش عمارلو برای احداث جاده دسترسی جهت انتقال خودرو با جرثقیل می بینید.

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

10 عکس ناگوار از صحنه معجزه آسای زنده ماندن زن گیلانی - مرگ را چشید

منبع : رکنا