امیر سام ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶
من پرسپولی سی هستم

علی ۰۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳
عشق فقط پرسپولیس