محمدعلی جعفری ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۰

Sam ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۱
کاظم خان ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹
گزارشگر لنکی بود فکر کنم

امنت ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۲
گزارشگر لنگی هر تکنیک قائدی رو میچسپوند به طارمی مث طارمی بود خخخ قائدی سرورتونه