(فیلم) اتفاقی تحسین برانگیز پای خط پایان

(فیلم) اتفاقی تحسین برانگیز پای خط پایان

۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس فیلم - در حالی که همه منتظر بودند منتریدا از خط پایان عبور کرده و رتبه سوم را کسب کند، او ایستاد و به حریفش اجازه داد تا جلوتر به خط برسد و رتبه سوم را به دست بیاورد.

در مسابقات سه گانه یا تریاتلون سانتاندر اسپانیا اتفاق جالبی رخ داد.

دیه گو منتریدا اسپانیایی و جیمز تیگل انگلیسی برای کسب رتبه سوم رقابت داشتند. در آخرین مترهای مسابقه تیگل از جوان مادریدی پیش بود ولی در اوج دویدن و خستگی ذهنی ناشی از یک رقابت سخت و فشرده تیگل مسیر را اشتباهی رفت تا فرصت برای منتریدا فراهم شود که به سمت رتبه سوم خیز بردارد.

در حالی که همه منتظر بودند منتریدا از خط پایان عبور کرده و رتبه سوم را کسب کند، او ایستاد و به حریفش اجازه داد تا جلوتر به خط برسد و رتبه سوم را به دست بیاورد. حرکتی که تحسین های جهانی را به دنبال داشت.


منبع : فرارو