ویدیو -  قاسمی: بایکوت خبری اربعین و اصرار صهونییست ها در این زمینه باید شکسته شود
سرویس فیلم - پیام اصلی سازمان مردمی رسانه اربعین که هر زائر یک‌رسانه، می‌توان نقش مؤثری در ترویج فرهنگ اربعینی داشته باشد که البته گام نخست شناسایی وظایف و آموزش است. همانطور که برای حج باید زائر آموزش ببیند، در جریان اربعین‌هم‌ نیاز به آموزش داریم.
اخبار گوناگون در برخط