توضیحات سخنگوی وزارت علوم درمورد اتفاق های دانشگاه شریف  -  شعارهای تند باعث مقابله شد
سرویس فیلم - علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم گفت: وزیر علوم با حضور در دانشگاه شریف سعی کرد فضا را آرام کند. وزیر علوم پیگیر دانشجویان دستگیر شده هستند تا آزاد بشوند.
اخبار گوناگون در برخط