جالب ترین اغتشاشگر بازداشتی  -  من آریوبرزن هستم؛ پرچمدار همدان  -  فراخوان در اینترنشنال و توهین به مسئولان نظام
سرویس فیلم - اغتشاشگری که خود را آریوبرزن همدان معرفی می کرد، و در شبکه های اجتماعی رجزخوانی می کرد به چنگال قانون افتاد.
اخبار گوناگون در برخط