اوج وقاحت در شبکه اینترنشنال ؛ تشویق به کُشتن نیروهای امنیتی روی آنتن زنده  -  نکُشید کارتان غیراخلاقی است!
سرویس فیلم - مهمان شبکه سعودی اینترنشنال کشتن مأموران را اخلاقی و نکشتن آنان را غیر اخلاقی توصیف می‌کند. این شبکه معترضان را به کشتن نیروهای امنیتی تشویق می‌کنند.
اخبار گوناگون در برخط