ظریف می پذیرد وزیرِ رئیس جمهوری مانند قالیباف یا رئیسی  شود؟  -  حاضر نیستم دور میز با کسانی بنشینم که ...
سرویس بین الملل - محمدجوادظریف در مورد قبول پست سمت وزارت خارجه در دولت رئیس جمهوری مانند قالیباف یا رئیسی توضیحات صریحی ارائه کرد.
اخبار گوناگون در برخط نیوز